Läroplan för förskolan med dess värdegrund, mål och riktlinjer ligger till grund för verksamheten. Detta uppnår vi genom att särskilt arbeta med:

Naturen som pedagogisk resurs
Vi är övertygade om att mycket utevistelse året om bidrar till goda friluftsvanor och positiva hälsoeffekter och därför förlägger vi en stor del av vår verksamhet utomhus. Vi är auktoriserade i Friluftsfrämjandet och har Mulle, Knytte och Knopp. Vi har en stor fin gård och gångavstånd till skogen där friluftsverksamhet bedrivs under hösten och våren.

Olika uttrycksmedel för ökad självkänsla
Genom att kontinuerligt få uttrycka sig på många olika sätt får barnen stimulans för alla sina sinnen, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling och lärande. Språk, matematik, skapande, lek och rörelse, sång, musik och dans, rim och ramsor, sagor och drama är alla exempel på olika uttrycksmedel som vi dagligen arbetar med för att utveckla barnens empati, sociala förmågor och självkänsla.

Leken som en viktig del av inlärningen
Vi avsätter mycket tid för leken och ser det som en viktig del av inlärningen och en förutsättning för barnens sociala samspel och utveckling. Vi strävar efter att ha en varierad, stimulerande och inspirerande inom- och utomhusmiljö för att öka barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje.

Trygg och respektfull miljö
Vi på Solstrålen strävar efter att skapa ett tryggt klimat på förskolan, där alla respekterar varandras olikheter och att förskolan upplevs som en säker plats. Vi arbetar dagligen för att utveckla barnens förmåga att leva sig in i andra människors situation, samt öka förståelsen och vikten av att hjälpa andra.

Föräldrasamverkan
Föräldrarnas delaktighet i förskolan bidrar till ökad trygghet, glädje och trivsel i barnens, pedagogernas och familjernas vardag.