• Gården kontrolleras dagligen av personalen som meddelar utemilögruppen om något är fel. Gruppen är ansvarig för att åtgärda felen.
  • I slutet av jul- och sommarlov ska en funktionskontroll av gården göras, för att se att allt är helt och att barnen inte kan göra sig illa. Detta ansvara utemijögruppen för och meddelar styrelsen när detta är gjort.
  • Varje år ska en säkerhetsbesiktningen utföras av ”en kompetent person” och dokumenteras så att den vid behov finns tillgänglig på Google Drive.
  • Organiserar fixardag vår och höst och i samband med dessa genomför besiktning av staket och leksaker ur ett säkerhetsperspektiv. Fråga fastighet- och innemiljögruppen om de har något som ska åtgärdas under dessa dagar. Planera datum, och gör i ordning en ”att göra-lista” som sätts upp 2 veckor innan fixardagen. Arbetsleda själva Fixardagen samt följ upp dagen efteråt och redovisa för styrelsen.  Tidigare protokoll och mall för respektive städdag ska finnas på Google Drive.
  • Se över blomlådor på framsidan så det ser snyggt ut – komma överens med kocken hur dessa ska användas, odlingslådor eller blommor. 
  • Ser till att gräsklippare och trimmer fungerar inför sommarperioden.
  • Se till så att snöskottning av parkeringen sker vid behov vintertid samt att skyfflar med mera finns på fram och baksida av huset.